TECHNICAL REFERENCE INFORMATION
ALTERNATOR TYPICAL CONNECTIONS & WIRING DIAGRAM
The wiring diagrams show below are typical and for references only.
For specyfic wirring diagrams or information, please contact the Technical Helpline.

Schematy połączeń pokazane niżej są typowe i służą tylko do referencji.
Dla specyficznych/specjalnych podłączeń lub informacji proszę skontaktować się z naszą techniczną linią telefoniczną.
Typical wiring diagram for AVi 128 alternators.
Typowe schemat połączeń alternatorów AVi 128.
Typical wiring diagram for AVi 128 alternators.
Typowe schemat połączeń alternatorów AVi 128.
Typical wiring diagram for AVi 128 alternators.
Typowe schemat połączeń alternatorów AVi 128.
Typowe połączenie alterntora chłodni / ThermoKing.

FIELD CONNECTION
Thermoking applications only.
The F terminal is connected to Thermoking controller.

Dotyczy tylko aplikacji Thermoking.
Wyjście F jest podłączone do kontrolera Thermoking.
BATTERYLESS
This type of alternator
is used to supply power
to operate fixed load
auxiliary system, eg.
air conditioning.
Note: Not for use as part
of charging system.

BEZ AKUMULATORA
Ten typ alternatora
jest wykorzystywany do
zaopatrzenia w dodatkową moc
systemu o stałym/dodatkowym
obciążeniu np. klimatyzacji.
Informacja: Nie można wykorzystać
tego jako (osobnej) części systemu
ładowania.
FIELD ISOLATION
This option is supplied
with a F - terminal, for use
with battery / filed isolator
swich.
NCB2 TYPE
This is an earth return alternator.
The vehicle harness plugs directly into
the regulator connection. The regulator
may interact with the vehicle ECU.
These regulators are not interchangeable
as some functions vary depending on
vehicle. Ensure the correct regulator /
alternator is specified.

Multiple applications are common placed where high current demand is required, typically on coaches.
It is important the regulator voltage of the alternators used are matched, failure to do so would cause one of the
alternators to shutdown. In addition it also important that the lenght of cables for the two alternators be kept the same to
ensure that the voltage drops in the lines are identical ( or as close as possible). The voltage drops must not exceed 1.0V.

Zastosowanie kilku alternatorów są popularne tam gdzie wymagane jest duże obciążenie/prąd ładowania, zazwyczaj np. w autobusach.
Bardzo ważne jest aby regulatory w tych alternatorach były dopasowane, nie spełnienie tego warunku doprowadzi do wyłączenia jednego
z alternatorów. Dodatkowo ważne jest aby długość kabli/przewodów oby dwu alternatorów były takie same (lub zbliżone) aby spadek
napięcia na kablach był identyczny . Napięcie nie może spaść poniżej 1.0V.
TWIN APPLICATION
Two (or more) alternators
paried to deliver high
current output.

PODWÓJNE ZASTOSOWANIE
Dwa (lub więcej) alternatory
połączone aby dostarczyć
wysoki prąd na wyjściu.
EARTH RETURN
The negative circuit is
supplied through the
vehicle chassisand the
alternator frame.

INSULATED RETURN
The negative circuit is
isolated from alternator
frame and vehicle chassis.

Typical wiring diagram for
8LHA/BLD/BLP/LBA/LBP
series alternator without
lamp driver circuit.

Typowy schemat połączenia
dla alternatorów serii
8LHA/BLD/BLP/LBA/LBP
bez lampki kontrolnej.
Wiring diagram for
BLD/BLP/LBA/LBP
series alternator with
lamp driver circuit.

Schemat połączenia dla
serii alternatorów
BLD/BLP/LBA/LBP
z lampką kontrolną.
TECHNICAL REFERENCE INFORMATION
STARTER MOTOR TYPICAL CONNECTIONS & WIRING DIAGRAM
The wiring diagrams show below are typical and for references only.
For specyfic wirring diagrams or information, please contact the Technical Helpline.

Schematy połączeń pokazane niżej są typowe i służą tylko do referencji.
Dla specyficznych/specjalnych podłączeń lub informacji proszę skontaktować się z naszą techniczną linią telefoniczną.
The fitment of a Starter lockout unit is recommended to prevent energising of starter motor whilst engine is running.
EARTH RETURN
The negative circuit is
supplied through the
vehicle chassis and the
starter motor frame.

INSULATED RETURN
The negative circuit is
isolated from starter motor
frame and vehicles chassis

AUXILIARY SOLENOID
Used on gear reduction
starters due to high
current in solenoid.